-من قبل از اینکه برم هزار بار از رفتن تو ترسیدم...🌌(: