امیرالمؤمنین حدیث شادی عاقل جان جانان کپی با ذکر صلوات جه