آنکه گم شده است بین هزار و یک شب، شب قدر نیست، آن تویی. ک