یارو قیافشو از نمای دور ببینی یاد ارواح خبیثه میفتی!