ارمیااااا و کیاپراااا کپشننننننالبته این پیام ماله یه 1 هفته...

ارمیااااا و کیاپراااا

کپشنننننن
البته این پیام ماله یه 1 هفته پیش یا 4 روز پیشه
#نامه_به_سفارت_در_کره_رسید
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
نامه👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
سلام
BTS ایرانی ها شما را دوست دارند*
اما شما به ایران نمی آیید ، چرا؟
شما 9 میلیون هوادار در ایران دارید
ایران واقعاً یک کشور امن است و هیچ جنگی وجود ندارد
ما ، آرمیا ، در مورد ایران با شما صحبت می کنیم. لطفا به ایران بیایید #سفارت ایران_آرمی*

#کره_ای
안녕하세요 방탄 소년단이란 당신을 사랑합니다 그런데 왜이란에 오지 않습니까? 이란에 9 백만 명의 팬이 있습니다 이란은 정말 안전한 나라이며 전쟁이 없습니다 우리는 아르미 아가이란에 대해 이야기하고 있습니다. 이란으로 오십시오 #Iranian_Army 대사관
#انگیسی

Hello
BTS Iranians love you
But you don't come to Iran, why?
You have 9 million fans in Iran
 Iran is really a safe country and there is no war
We, Armia, are talking to you about Iran. Please come to Iran #Embassy of Iran_Army
#عربی
مرحبًا الکشافات المضادة للرصاص تحبک لکن لماذا لم یأت إلی إیران؟ یوجد فی إیران 9 ملایین متابع إیران بلد آمن حقًا ولا یوجد فیها حرب. نحن نتحدث عن أرمی أجیران. تعال إلی إیران #ایران_صفارت_آرمی

#چینی

你好 防弹侦察兵爱你 但是,为什么不来伊朗呢? 伊朗有900万粉丝 伊朗是一个真正安全的国家,里面没有战争。 我们正在谈论Armi Agairan。来伊朗 #伊朗_使馆
#ژاپنی

こんにちは 防弾スカウトはあなたを愛しています しかし、なぜ彼はイランに来なかったのですか? イランには900万人のフォロワーがいます イランは本当に安全な国であり、戦争はありません。 Armi Agairanについて話している。イランに来て #ایران_صفارت_رمی

#تایلندی

หน่วยสอดแนมรักคุณ แต่ทำไมเขาไม่มาที่อิหร่าน? อิหร่านมีผู้ติดตาม 9 ล้านคน อิหร่านเป็นประเทศที่ปลอดภัยจริงๆและไม่มีสงครามในนั้น เรากำลังพูดถึง Armi Agairan มาที่อิหร่าน #سفارت_ایران

#فرانسوی(فرانسه درخواست کرد)

Bonjour Les éclaireurs à l'épreuve des balles vous aiment Mais pourquoi n'est-il pas venu en Iran? L'Iran compte 9 millions d'adeptes L'Iran est un pays vraiment sûr et il n'y a pas de guerre. Nous parlons d'Armi Agairan. Venez en Iran


نامه ایران به چند زبان دنیا
سلام جواب کمپانی #کره ای
이란 안녕하세요 우리는 회사를 대표합니다 친애하는이란 팬 여러분, 코로나 바이러스 때문에 회의를 열 수 없습니다 그러나 우리는 BTS 그룹의 구성원들과 이야기를 나 have습니다 그들은 다음 생에 대답 할 것이라고 말합니다 하나님의 피난처에서
#فارسی
*ایران سلام
ما از طرف کمپانی هستیم
هواداران عزیز ایران ، ما نمی توانیم جلسه‌ای برگزار کنیم به علت ویروس کرونا
با این حال ، ما با اعضای گروه BTS صحبت کرده ایم
آنها می گویند در لایو بعدی جواب می دهند
در پناه خدا*

جر اند عررررر😍
ادامه در پست بعدیییی
حتما بخونینننن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...