وقتی میگیره دلت عکس منو نگاه برو دور شو از سرو صدا همون