اگر درختان سیگنال وای فای تولید می کردند ، ما به جای قطع