این روش اعدام که با عنوان «مجازات کیسه» یا «Poena Cullei»