بچه ها .. دوستای گلم ، شاید برای یه مدتی دیگه نیام شایدم