عيد با نبض دقايق زيباست؛ عيد با روح شقايق زيباست؛ عيد با