اسحاق: تازگیا شنیدم زیباکلام و احمدی نژاد و رنانی و علی م