ولی بعضی وقتا اینقد دلم برات تنگ میشه که،حاضرم با اون ببی