#وصیت_نامه 📜⭕️خواهرم...برادرم...خیلی‌حواست‌به‌سنگرت‌باشد ⭕️چ...

#وصیت_نامه 📜

⭕️خواهرم...برادرم...خیلی‌حواست‌به‌سنگرت‌باشد ⭕️
چــادرت،غیرتــت،ایــمانت،درست‌همه‌و‌همه‌راهدف‌گرفته‌اند...⁦
دشمن‌،جنگ‌نرم‌را‌ازجنگ‌سخت‌جدی‌ترگرفته‌است...
❌مبادا‌تو‌به‌بازی‌بگیری‌که‌باخته‌ای...❌
فرهنگ‌تو‌ایمان‌تو‌عقیده‌ی‌تو‌همه‌و‌همه‌برای‌توست‌و‌دشمن‌فقط‌و‌فقط‌به‌فکر‌گرفتن‌آن‌از‌توست...‼️
ایمانت‌را‌بگیرنددیگرچه‌داری⁉️
خیلی‌حواست‌باشد...دشمن‌تو‌جلوی‌خدای‌خودش‌هم‌ایســتاده...چه‌برسد‌بهتو...!
⭕️جنگ‌نرم...جنگ‌نرم...جنگ‌نرم...را.جدی‌بگیرید..⭕️
✨شهیدمحسن‌حججی✨⁦

تولدت‌مبارک‌سردارِبی‌سر...
تولدت‌مبارک‌حجت‌ِخدا...

#تولدت_مبارک
#شهید_بی_سر
#شهید_حججی


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...