کي اشکامو پاک ميکنه شبا که غصه دارمدست رو موهام کي ميکشه وقت...

کي اشکامو پاک ميکنه شبا که غصه دارم

دست رو موهام کي ميکشه وقتي تورو ندارم

شونه ي کي مرهم هق هقم بشه دوباره
از کي بهونه بگيرم شباي بي ستاره

برگ ريزوناي پاييز کي چشم به رات نشسته
از جلو پات جمع ميکنه برگاي زردو خسته...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...