میـــــــــــــم ... مثلِ مـــــرداو"مـــرد"است دستــانش ازت...

میـــــــــــــم ... مثلِ مـــــرد

او"مـــرد"است دستــانش ازتوزِبرتروپهن تراست!

صورتش ته ریشى دارد

قلبش به وسعـــتِ دریــــا

جاىِ گریــه کردن به بالکن میرودوتنـهای رامیبلعد...

اوبا همـان دستان پهن و زبرش تورا نوازش میکند...

با همان صورت ناصاف و ناملایم تورا میبوسد؛

و تو آرام میشوى

آنقـــدر اورا نامــــرد "نخوان"!

آنقدر پول و ماشین و ثـــــروتش را "نسنج"!

فقط به او "نــــخ بده" تا زمین و زمان را برایت بدوزد...

فقـــط باهاش "روراست باش" تا دنیا را به پایت بریزد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...