هيچوقت هيچ چيز و هيچکس را بي جواب نگذار، مطمئن باش هر جوابي ...

هيچوقت هيچ چيز و هيچکس را بي جواب نگذار، مطمئن باش هر جوابي بدهي، يک روزي، يک جوري، يک جايي به تو باز ميگردد

جواب سلام را با عليک بده،
جواب تشکر را با تواضع،
جواب کينه را با گذشت،
جواب بي مهري را با محبت،
جواب ترس را با جرأت،
جواب دروغ را با راستي،
جواب دشمني را با دوستي،
جواب زشتي را به زيبايي،
جواب توهم را به روشني،
جواب خشم را به صبوري،
جواب سرد را به گرمي،
جواب نامردي را با مردانگي،
جواب همدلي را با رازداري،
جواب پشتکار را با تشويق،
جواب اعتماد را بي ريا،
جواب بي تفاوت را با التفات،
جواب يکرنگي را با اطمينان،
جواب مسئوليت را با وجدان،
جواب حسادت را با اغماض،
جواب خواهش را بي غرور،
جواب دورنگي را با خلوص،
جواب بي ادب را با سکوت،
جواب نگاه مهربان را با لبخند،
جواب لبخند را با خنده،
جواب دلمرده را با اميد،
جواب منتظر را با نويد،
جواب گناه را با بخشش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...