رفته اىومن هر روزبه موريانه هايى فکرميکنمکه آهسته وآرامگوشه ...

رفته اى

ومن هر روز
به موريانه هايى فکرميکنم
که آهسته وآرام
گوشه هاى خيالم را مى جوند.
تا بى"خيال" نشده ام
برگرد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...