#صاده عاشقش شدم صادع عاشقم شد #دوصش داشتم دوصم داشت#وقتی اف ...

#صاده عاشقش شدم صادع عاشقم شد

#دوصش داشتم دوصم داشت
#وقتی اف بود منتظرش میموندم تا ان بشح
#همیشه دوص دشتم باعاش چت کنم
#ی روز فهمیدم حی درح میپیچونه
#حی اف میشد
#پی ام داد گفت یکی دیگح رو میخام
#ولی هنوزم دوصت درم
#دور صین میکرد میفهمیدم درح باعاش میچتح
#یهو اومد گفت
#قرارح لباص صت بخریم باعاش
#گفتم جالبح بهم میاین
#گفت میدونم
#گفت ناراحت میشه باعات میچتم
#بلاک کرد
#دلبرش ولش کرد
#داغون شد
#انبلاک کرد یهو گفت میشح برگردی
#از بص دوصش دشتم برگشتم
#یهوباز گفت یکی دیگح رو میخام و بلاک کرد
#العان اومدح التماص میکنح برگردم!
#دوصش درما ولی خا مح عروصکش نیصم عر موقح خاصت باعاش بازی کنح
#منو ول کرد ولیح العان باز اومدح سراغ خدم
#زمین گردح و همین گردیح ک منو دیوونح کرده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...