با کمال تاسف و تالم درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خان