-یادتح‌میگفتی‌دوسِت‌دارم:)🍻🖤"-یادتح من‌چقد‌دوسِت‌داشتم:)🚶‍♀🌸...

-یادتح‌میگفتی‌دوسِت‌دارم:)🍻🖤"

-یادتح من‌چقد‌دوسِت‌داشتم:)🚶‍♀🌸"
-یادتح‌میگفتی‌کسی‌جز‌تو‌بح‌چشمم‌نمیاد🙂💔'
-یادتح‌ضربان قلبت‌بودم🧚🏿‍♀💍"
-یادتح‌چقد‌چشام‌بهت‌آرامش‌میداد👀✨"
-یادتح‌صدات‌منبع‌آرامشم‌بود🕷🌿"
-یادتح‌میگفتی‌فقط‌مرگ‌میتونح‌جدامون‌کنح!✌🏻🎈"
-چی‌شد‌پص . . . !🙂🎄'
-مرگ‌همون‌دختری بود‌کح‌اومد‌تو‌زندگیت-!🎗🙇🏿‍♀"
-مرگ‌همون‌دختریح
کح‌الان‌بح‌جایح‌من‌تو‌صداتو‌گوش‌میدح🚶‍♀🕷🖤"
-{و‌چح‌مرگح‌درد‌ناکی‌بود-!}M♡‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...