حتی این بچه کوچولو پروتکل های بهداشتی در ماه محرم را رعای