من بلد نیستم حالتو خوب کنم ولی در عوض میتونم باهات غصه بخ