هیچ علاقه ای به نگاه کردن به پشت سرت نداشته باشی، می تونی