من ریحانا نیستم ولی یه بار یه لباس عین این گرفتم رنگ سبز،