نظرات 90 تن از اندیشمندان جهان درباره امام حسین(ع)