دیدی یکی کلی تیر شلیک میکنه اما وقتی میبینه طرف هنوز زندس