حالم خوب است ولی دلم تنگ آن روزهایی است که می توانستم از