تنها چیزی که باعث آزار ما می شود درک و دریافت خود ماست.