وقتى انسان داستان عاشقانه اى را مى خواند ، فكر مى كند كه