هر هفته با مردمی روبرو می شویم که دوست دارند هنرمند یا نو