بدترین بخش قوی بودن اینه که هیچوقت هیچ کسی ازت نمیپرسه خو