عاشق که میشوی تمام جهان نشانه معشوقه ات دارند یک موسیقی ز