بیا منو رها کن از این فاصله که بی تو زنده بودنم بی حاصله