هشتم آبان ماه روز نوجوان است . این روز به یاد شهادت یک نو