چشم می گشایمپرتو های نور از پشت پردهو این تنهاییخانه را کمی ...

چشم می گشایم

پرتو های نور از پشت پرده
و این تنهایی
خانه را کمی سرد می کند
بی هیچ بهانه
برای برخاستن بر می خیزم
لقمه ای نخورده لباس می پوشم
آماده رفتن
آماده قدم گذاشتن در روزی نو
برای رسیدن به...
نمی دانم
خود نمی دانم

اما بر می خیزم
لباسی پوشیده به راه می افتم
به یاد آن روز ها
که بود
انگیزه ای که مدت هاست
با من نیست
شاید
با دیگریست

به هرحال بر می خیزم
در راه قدم نگذاشته
بی بهانه
بی گله
از این همه حواس پرتی
به غار تنهایی سردم
برمی گردم

آسوده آرام می گیرم
و در انتظار دخترکی
که دیگر بر نمی گردد
جمعه ام را سر می کنم

#پارسا_پورکاظم

جمعه۱۶آبان
#خاص

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...