عاشق که میشوی تمام جهان نشانه معشوقه ات دارند، یک موسیقی