:

وقتی حاجتت را به تاخیر می‌اندازد،
دارد چیز بزرگتری به تو می‌دهد..
منتها تو حواست به خواسته خودت هست
و متوجه نمیشوی ...
تو نان می‌خواهی،
او به تو جان می‌دهد...🍃