اگر بنا بود آمریکا را سجده کنیم ، انقلاب نمی کردیم ؛