🔴 عجیب ولی واقعی! این سخنان عضو هیئت رئیسه مجلس است