بیانیه وزارت دفاع درباره شهادت "رییس سازمان پژوهش و نوآور