سلام ببخشید بچه ها دیشب باید ادامش میدادم اما زیاد حال مس