« یک دوست خوب مانند یک شبدر چهار برگ است؛ پیدا کردن آن سخ