واکسیناسیون کرونا ویروس در روسیه در ۷۰ کلینیک شروع شد