‏فرهنگستان زبان و ادب پارسی به جای واژه "ایدز" کلمه ی "نا