یه روز صبح اینطور از خواب بیدار شید صلوات..........شب همگ