🔻کل بودجه ۴۰ نهاد عمومی و مذهبی به اندازه ۶/. درصد بودجه