✅ برای امضای طومار مجازی دعوت از دکتر سعید جلیلی جهت حضور