این روزها اگه کسی گفت : “من عاشقتم” … بپرس : تا ساعت چند