اینم مشق امشبم.. مثل بچه کلاس اولی هنوز حق نوشتن با خودکا