قاقم سفید یکی از بانمک ترین موجودت روی کره زمین است که از